یک مهندس کامپیوتر ، شیفته پیشرفت و تکنولوژی ، حریص در یادگیری ، بدون توقف …